Przedsiębiorstwo Usługowo – Eksportowe ,,Zentex” Sp. z o. o. dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. ,,Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZENTEX poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych przy równoczesnym wprowadzeniu do oferty innowacyjnych produktów należących do inteligentnych specjalizacji „Przemysł jutra”, innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych, a mianowicie:

1. Zakup linii produkcyjnej robota spawalniczego - 1 szt.

2. Budowa hali produkcyjnej - 1 szt.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy ZENTEX poprzez inwestycje w środki trwałe wprowadzające na polski rynek innowacyjną technologię poprzez „Zakup linii produkcyjnej robota spawalniczego”, dzięki wprowadzeniu 1 całkiem nowego na świecie produktu: Organic Compactor oraz 1 znacznie udoskonalonego technologiczne.

Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. ,,Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących rezultatów:

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach-5 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych-1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych–1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych-2 szt.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 5 202 725,77 zł.

Wnioskodawca uzyskał wsparcie w postaci dofinansowania w kwocie 1 480 450,42 zł.

Wkład funduszy unijnych w projekt wynosi 1 480 450,42 zł